2016. április 10., vasárnap

Prédikáció - Budavár - 2016.04.10. - Zenés ifjúsági istentisztelet

Húsvét utáni 2. vasárnap Misericordia Domini 1 Pt 2,20b-25

Kegyelem Néktek és Békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet húsvét utáni második vasárnapon az igehirdetés alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk Péter első levelének második fejezetében, a huszadik verstől a huszonötödikig a következőképpen:

20”De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. 21Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: 22ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 23mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 24Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg
25Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.”

Kedves Gyülekezet, 

Engem keres Jézus. Ha az elsős hittankönyvet lapozzuk, észrevehetjük, hogy van egy lecke benne ezzel a címmel. A cím alatt pedig egy gyönyörű képet helyeztek el a szerzők, rajta hegyekkel, emberekkel, házakkal, állatokkal. Az állatok közül pedig hangsúlyt kapnak a bárányok. Sok-sok bárány szóródott szét a képen, akik elkóboroltak. Valamelyik bement egy házba, az egyiket elkapta egy sas, megint másik a bozótban bújt el. A hittanórákon a gyerekek a kép láttán örömmel fogtak színes ceruzát a kezükbe és nagy lelkesedéssel kezdték el megkeresni az elveszett bárányokat. A megtaláltakat be is karikázták és gondosan ügyeltek arra, hogy egyik se maradjon egyedül. Képzeletben összegyűjtöttük és biztonságba helyeztük őket. Jézus minket is személyesen megszólít, összegyűjt, mint bárányait. Keres minket és választ vár tőlünk az ő megkeresésére. A gyerekek átérezték azt a lelkesedést és segíteni akarást, amellyel Jézus is hozzánk fordul. Megtapasztalták, hogy milyen öröm a bárányok megtalálása és Jézus milyen örömmel fordul felénk is, hogy közel tudjon minket magához és ne kerüljünk veszélybe.
Minket keres Jézus. Ha az elveszett juh példázatára gondolunk, eszünkbe jut, hogy Jézusnak minden bárány ugyanolyan fontos. Képes otthagyni a többit azért, hogy azt az egyetlen elkóboroltat is megtalálja. Hozzátartozunk. Engem is keres és a jó irányba terel. A jó pásztor életét adja a juhokért, hogy azoknak életük legyen. A gyerekeknek megrajzolt feladat aranyos és lelkessé teszi az embert, de mélyebb tartalommal is bír, ami a mai vasárnap textusában is megtalálható.
A könyörületes Isten emberré lett és közel jött hozzánk. A juhokat megszólítja és szeretettel fordul felénk. Bár úgy tűnhet, hogy Péter Jézus szenvedését és türelmét passzívan mutatja be, mégis tele van dinamikával ez az igeszakasz. Péter felszólít bennünket arra, hogy Krisztusra tekintve maradjunk meg a nehézségekben. Jézus nyomdokaiba kell lépnünk, aki bár semmi rosszat nem tett, mégis a keresztfára került. Az igeszakasz feszültsége, hogy a szenvedő Krisztus némaságában és türelmében is folyamatosan cselekszik: bűneink terhét viszi magával és áldozatot vállal értünk. Az elkóborolt bárányokért, a bizonytalankodókért. A tanítványokért, akik hiába látták az ő hatalmát, mindig maradtak kérdések a szívükben. Amikor egészen távolra kerülünk tőle, amikor úgy érezzük, hogy a sas erős szorításából nem tudunk szabadulni, akkor lép oda és segítő kezét nyújtja. A benne való bizalom és az általa megvalósult jó cselekvés a hit gyümölcse. Ezt a gyümölcsöt azonban nem biztos, hogy a világ is úgy értékeli, ahogyan mi. Ami nekünk gyümölcs, az lehet, hogy a másik szemében méreg.
Péter levele nehéz körülmények között élőkről beszél. Fő témája, hogy hogyan maradhat meg az ember Krisztus visszajöveteléig a megpróbáltatások között. Szűkebb kontextusban a szolgák tűrésére vonatkozik az apostol tanácsa, de általánosságban is igazak az apostol szavai. Péter kitartásra ösztönöz Krisztus által. A jó cselekvése nem mindig jár együtt barátságos tekintetekkel a többi ember részéről. Egy ilyen helyzetben születik meg a felszólítás és rámutat arra, hogy Krisztus a mi gondviselőnk és az ő sebei által gyógyultunk meg. A teljes reménytelenségből emel fel és ad erőt az igazság megéléséhez. Ezt pedig senki nem veheti el tőlünk. Ő maga vezet vissza a nyájhoz, amelytől elszakadtunk. Péter emlékeztet bennünket arra is, hogy milyenek voltunk, mielőtt találkoztunk vele, és milyenek vagyunk most és milyenek lehetünk, ha rá bízzuk életünket. Elmondja, hogy már megtértünk és igyekeznünk kell meghallani az ő szavát.
A textus egyúttal kérdéseket is indít el bennünk, ami a kor emberében is megfogalmazódhatott: Miért tűrjük a szenvedést? Miért kerülünk távol tőle, Jézustól? Mikor lesz ennek vége?
Szenvedés mindig is volt és lesz is. Azonban Jézus útját érdemes követni, ami a türelem. Ebben az útban benne van a szenvedés is, de reménységünk, hogy egyben az ő jelenlétével is számolhatunk. Az ő szenvedésének célja van, mégpedig a mi örök életünk. Ha vele járunk az úton, akkor jelenlétében tudhatjuk, hogy célja van velünk. A könyörülő Isten mutatkozik meg a vele való találkozásban, s a Jó pásztorba vetett bizalom magasztalást és örömöt vált ki az emberből.
Tűrni nem könnyű dolog, sokszor hallom azt az emberektől, hogy pl. „ezt nem vagyok hajlandó eltűrni!” Ösztönösen is lázadunk az ellen, ami fogva tart, legyenek ezek fizikai fájdalmak vagy lelki próbatételek. Ebből a fogságból Krisztus tud megszabadítani. Azt is látnunk kell, hogy az Isten bárányának türelme nem egyszerű beletörődés az eseményekbe, hanem céltudatos és harcos szenvedés. Ha vele együtt járunk, akkor a Jó pásztort követjük, benne bízva tudunk tűrni és megerősödni. Baldermann mondja azt, hogy nemcsak a beteljesedett örömért lehet hálát adni, hanem a még be nem teljesültnek is. A Krisztusba vetett reménység magasztaló a legnehezebb órákban is, mert tudjuk, hogy ő már győzött a bűnök felett. A Zsoltárok is arra mutatnak rá, hogy az Istenbe vetett bizalom magasztalja őt a nehézségekben is. Nem feledkezik meg a rosszról, de tudatában van a jónak és az Istenbe vetett bizalom előre örömmel tölti el az embert nehéz időszakokban is.
A Jó pásztor maga az élet és az élő reménység. A megkötöző kísértésekből általa szabadulunk meg. Ő már kiállta a fájdalmakat és magunkkal vitte bűneinket, hogy életünk legyen. Nem ismeretlen számára a mi fájdalmunk és a mi örömünk. Ő követésre hív el bennünket, hogy örök életünk legyen és őt követve az élő Krisztus élő gyülekezetévé válhatunk. A hét igéje mindezt így foglalja össze: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (Jn 10, 11.27.28.) Ámen

Imádkozzunk!

Mennyei Atyánk! 
Köszönjük Neked, hogy könyörületes Úr vagy és látod nehézségeinket. Köszönjük, hogy örömre fordítod fájdalmas perceinket, akárcsak a gyermekét szülő anya szenvedéseit, akit új élettel ajándékozol meg. Kérünk, segíts, hogy Fiad megkeresésére reagálni tudjunk és benne bízva türelmesek és kitartóak legyünk a mindennapi szolgálatainkban. Áldd meg gyülekezetünk segítőit, tagjait, lelkészeit, s kérünk, gondolj azokra is, akik most nem lehetnek itt, de szívünkben hordozzuk őket. Add, hogy hangodra hallgassunk, és mindig kövessünk Téged. Ámen

Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen

2016. február 21., vasárnap

Prédikáció - Budavár - 2016.02.21.

Kegyelem Néktek és Békesség, Istentől, a mi Atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassa meg a kedves gyülekezet böjt 2. vasárnapján a prédikáció alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk az első thesszalonikaiakhoz írt levél negyedik fejezetében, az első verstől a nyolcadikig a következőképpen:

1Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek - s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre. 2Hiszen tudjátok: milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. 3Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, 4hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, 5nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; 6és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. 7Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. 8Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki Szentlelkét is reátok árasztja.”

Kedves Gyülekezet,

            böjt 2. vasárnapján egy intés hallhattunk a felolvasott igeszakaszban, amely a megszentelődésre hív el minket. A mai vasárnap elnevezése reminiscere, az Úr megemlékezése irgalmáról. A 25. Zsoltár így írja le: „Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról.” A vasárnaphoz hozzátartozik a küzdelem és a hitbeli alázat témája is. Ahogyan múlt vasárnap – Invocavit vasárnapján – az Urat segítségül hívtuk és ő meghallgatott, úgy hív minket a mai ige a megszentelődésre. Múlt vasárnap Jézus megkísértése volt az oltári előtti ige, ahol tapasztalhattuk, hogy maga Krisztus is engedelmességgel fogadja el feladatát és nem nyúl isteni eszközökhöz saját érdekében. Böjt második vasárnapján az engedelmesség szintén megjelenik: az Isten akarata szerint élni, az ő elhívására hallgatni és benne bízni.
Reményteli, hogy az Úr a maga közösségébe hívott el, ezáltal megszentelve minket. A megszentelődés pedig az emberhez tartozó feladat és folyamat. A megszenteltség alapjára épülő emberi cselekedet és hit válik megszentelődéssé, s az ember – kegyelemből – a mindennapokban egyre közelebb kerülhet Istenhez.
            Az első keresztyének három évig készültek a keresztségre. Böjti időszakban kezdődött a felkészítés, s minden keresztelésre készülő mentort kapott. Ez azzal is együtt járt, hogy állandó erkölcsi ellenőrzés alatt voltak. A mai igeszakasz is utal erre a rendre és a megszentelődés kapcsán a helyes életvitelre, amelynek egyik gyümölcsöző eredménye a közösség, a gyülekezet összetartása is egyben. Az Isten akarata szerinti élet az üdvösség felé mutat, s az Istent ismerő ember felül tud kerekedni kívánságain, hit által, Isteni kegyelemből. Pál levele rámutat az egészséges emberek közötti kapcsolatra is, illetve kiemelendő az Isten és ember közötti kapcsolat. Az új élet lehetősége magától Istentől jön, s az új alapokra helyezett élet számára a túlkapás, csalás háttérbe szorul, mert átveszi helyét a hitbeli alázat és az Isten akarata szerinti élet.
            A mai élménytársadalomban az erkölcsi fogalmak és kapcsolatok relatívvá váltak. Az értékrendünk sok esetben elcsúszott, s sokszor már alapelvekkel sem rendelkezünk. Ahol nincs alapelv, ott viszont nem tudunk etikáról beszélni. Böjt második vasárnapja felhívja a figyelmünket arra, hogy ismét érdemes Istenhez fordulnunk, hogy helyrebillentsük elcsúszott értékrendünket. Az ő közbeavatkozása, s a mi küzdelmünk összefonódik, s ez az egyik reménysége a mai vasárnapnak. Pál intésében és kérésében nem saját apostoli tekintélyét használja fel, hanem a már megkezdett úton való járásra mutat, Jézus Krisztusban. Utal arra is, hogy a fejlődés fontos része az életünknek: az Istennek való szolgálatban jussanak még előbbre, s segítsék egymást. Szavai azt is jelentik, hogy szükséges hitben, alázattal kérni és élni, ugyanakkor küzdeni is a helyes értékrendért a kísértések ellen.
            Pál levelében nem új normákat szeretne átadni a gyülekezetnek, hanem azokat ismétli meg, amelyeket korábban igehirdetésében már ottlétekor elmondott. Az engedelmesség szava és Isten akarata mutatkozik meg sorai között. A megújuláshoz szükséges erőt magától Istentől kapjuk, s a benne bízó ember túl tud jutni saját kívánságain. Az ösztönös létet felül tudjuk írni, Isten kegyelméből, rá hallgatva. A gyülekezet már nyilvánvalóan elindult a helyes úton, azonban ezen az úton nem szabad megállniuk, ahogyan nekünk sem szabad megállnunk. A hívő, gyülekezetben való élet egy dinamikus folyamat, egy állandóan előre haladó élet az engedelmesség útján.
            A thesszalonikai gyülekezet valószínűleg elvesztette kezdeti lendületét. Megtorpantak és sokan eltértek a kezdeti erkölcsi rendtől. Gnosztikus hatások szivárogtak be a gyülekezetbe, az erkölcsi élet lanyhult. Ezzel mi sem vagyunk másképp a korabeli társadalomban, hiszen a televízióból, az interneten és egyéb platformokon csak úgy ömlenek ránk a reklámok, csábító lehetőségek. Még ha ezekre nem is figyelünk, bőven találunk olyan tartalmakat, amelyek könnyedén kibillentenek minket és eltávolodunk Istentől. Gyakori az az elmélet és gyakorlat, miszerint a világon mindent ki kell próbálni, mintha a kipróbált dolgok tennék teljessé az életünket. Azonban mit érnek ezek, ha nem Krisztus szerint cselekszünk. S mit érnek élményeink, ha nincs ott velünk, hogy átsegítsen a nehézségeken és együtt örüljön velünk a sikerekben. Nem beszélve arról, ha ezek a kipróbált dolgok rossz irányba terelnek minket. Sokszor úgy érezzük, hogy ezek által egyre távolabb kerülünk Krisztustól. Azonban Őhozzá mindig van lehetőség visszatérni, ha megtorpantunk, tovább tudunk menni. Az a paráznaság, amelyről Pál beszél, szemléltető eszköz annak kifejezésére, hogy a helyes erkölcsiség más, amelynek a pl. házasságot is át kell járnia. A felelősség ránk vonatkozik, Isten és ember előtt egyaránt. Isten kegyelméből azonban az ember képes elszakadni a bűntől, s átadni magát Istennek.
            A mai igeszakasz szíve a 7. vers, „Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre.” Isten akarata és a keresztyénség célja a szentség, a szentté válás. A szentség a keresztény ember erkölcsi életformája. Erre hív el minket a mai vasárnapon is, hogy tetteinkben is tiszta életet éljünk. A tisztátalanság szava pedig itt nem tiszta ellentéte csupán: arra az állapotra utal, amikor az ember cselekedete és élete nem fér össze az elhívással. Reménységünk, hogy az Úr elhívásából az következik, hogy megszabadít minket a tisztátalanságtól és megőriz minket.
            Az igeszakasz elolvasásakor két csoport képe elevenedett meg előttem: egy világtól elbújt, Istennek tetsző életet élni akaróé, illetve egy közömbös, a gyülekezettel nem törődő, különböző olcsó örömökben részt vevő csoporté. Az igazságot talán a kettő között kell megtalálnunk. A túlzó szabályokhoz foggal-körömmel ragaszkodó élet ugyanúgy távolra taszíthat Istentől, akárcsak a teljes érdektelenség, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy Isten akarata szerint élünk. A Római levél üzenete mindenkinek reménységet és erőt ad, akármilyen csoporthoz is tartozzunk: (5,8) „Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk”.
            A kánaáni asszony Jézushoz fordulva hitbeli „morzsákkal” is megelégedett, csak könyörüljön rajta és gyermekén az Úr Jézus. Alázatosan, de kitartással fordul felé, s Jézus nem zárkózik el tőle, ahogyan tőlünk sem zárkózik el, ha Hozzá fordulunk. A Vele való találkozás pedig nem egyszeri alkalom, hanem újra és újra átélhetjük. Van távlata a fejlődésnek, s erre a fejlődésre biztat, ahogyan a thesszalonikai gyülekezetet is erre biztatja. A fejlődés lehetősége pedig szintén arról tanúskodik, hogy Isten munkálkodik életünkben. Fia halálával megmutatta erejét, amely az erőtlenségben és engedelmességben vált világossá számunkra. Mondjunk igent az Ő megkeresésére és válaszunk legyen őszinte és alázatos, hogy elhívása célba érjen és akarata szerint éljünk. Ámen

Imádkozzunk!

Mennyei Atyánk,

Hálát adunk Neked, hogy megszólítasz bennünket, s hogy elhívásod kegyelmedből árad. Köszönjük Neked áldozatodat, s hogy nem hagysz magunkra minket. Kérlek, áldd meg gyülekezetünket, annak szolgálattevőit, tagjait. Add, hogy a Te nevedért sohase torpanjunk meg, hanem mindig hitben előrébb jussunk. Gondolj azokra is, akik ma nem lehetnek itt, de szívünkben hordozzuk őket. Kérlek, mutass utat nekünk ebben a bonyolult világban, hogy szentek lehessünk és odaadással szolgáljunk Téged. Ámen

Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen
           

2016. február 14., vasárnap

Prédikáció - Rákosszentmihály-Sashalom - 2016.02.14.

Kegyelem Néktek és Békesség, Istentől, a mi Atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassa meg a kedves gyülekezet böjt 1. vasárnapján a prédikáció alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk a Zsidókhoz írt levél negyedik fejezetében, a 14. verstől a 16.-ig a következőképpen:

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Kedves Gyülekezet,

a mai prédikáció alapjául kijelölt igeszakasz a Zsidókhoz írt levél központi része. Jézus, mint főpap jelenik meg benne, azonban Jézus személye és szeretete még ezen a megnevezésen is túlmutat. Olyan főpapról tanúskodik az igeszakasz, akit nem hagy hidegen erőtlenségünk, ahogyan hallottuk: ő maga is megindul rajta.
            A címzett egy olyan gyülekezet, ahol a gyülekezet tagjai kezdenek meggyengülni a hitben. Az igeszakaszban elhangzott hitvallás pedig arra a szokásra utal, amikor a keresztelés előtt állók megvallották Jézus Krisztusban való hitüket. A böjti időszakban mi is újra hitvallás tehetünk róla, s újra átgondolhatjuk a bennünket belülről feszítő gondokat, bizonytalanságokat.
            A mai vasárnap elnevezése invocavit, Isten segítségül hívása. A 91. Zsoltár így mondja: „Segítségül hív és én meghallgatom – így szól az Úr”. Segítségünk pedig különleges személytől jön: aki áthatolt az egeken, aki Isten Fia. A hatalom jelképe kötődik hozzá a trónus szavával, mégsem egy minket leteremtő uralkodóról van szó. A kegyelem trónjáról, ahová bátran mehetünk.
            Az első keresztyéneket is inteni kellett attól, hogy Jézus visszajövetelének várásában, s a környezeti hatások között el ne veszítsék hitüket. Lehet, hogy nem mindig mondták ki, de bennünk is volt bizonytalanság az életükkel, hitükkel kapcsolatban. Ők is ugyanazt érezték, amit mi. S ezen a vasárnapon újra kegyelemként értelmezhetjük azt, hogy az Úr tudja, hogy mi milyenek vagyunk. Tudja, hogy milyen kérdések foglalkoztatnak, s tudja milyen feladatok, kihívások állnak előttünk. Ő őszinte hozzánk és mi is őszintén járulhatunk trónjához. Habár ez a trón hatalmas és dicsőséges, nem letaszítani akar hibáink miatt, hanem megtartani és felemelni.
            Segítségre van szükségünk. Sokszor gondolkoztam azon, hogy miért teszek meg olyan dolgokat, amikről tudom, hogy később megbánom. Miért esünk újra és újra ugyanabba a hibába. Látszólag úgy tűnt, hogy egész évben kitartóan jártam áhítatokra, de mit ért az egész, ha nem hagytam helyet az Úr szólításának. Böjt első vasárnapja ismét lehetőséget ad arra, hogy átértékeljük az eddig történteket és segítségül hívjuk az igazi és tökéletes főpapot. Sok áldozatot hoztunk már különböző dolgokért: pl. jó eredményekért az iskolában, jó eredményekért a munkahelyen, tehát a karrierért, a családért. Áldozataink azonban mit sem érnek ahhoz az áldozathoz képest, amit ő hoz miértünk. Mit érnek a mi áldozataink és sikereink, ha ő nincs ott, hogy együtt örüljön velünk?
            Kísértések vesznek minket körül, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb kísértés az, amikor nem veszünk tudomást egymásról, s nem veszünk tudomást Jézusról. A könyörületes király ugyanazt átélte, mint mi. Ismeri a szenvedést és ismeri az örömöt. Emberré lett és ezáltal nem eltávolodott tőlünk, hanem a lehető legközelebb jött hozzánk. Bűntelensége és engedelmessége rámutatott arra, hogy hallgassunk Istenre. Amikor megkísérti őt az ördög, akkor sem nyúl olyan eszközökhöz, amelyekkel megmutathatná hatalmát. Helyette bölcsen válaszol és engedelmességében mutatkozik meg valódi ereje. A kereszt ereje az ő erőtlenségében válik világossá.
            Amikor a mai igeszakaszt elolvastam, a Zarándokének elnevezésű ifjúsági énekeskönyv egyik dala jutott eszembe. A dal címe: Úr Jézus, Megváltóm. S egyik visszatérő sora fontos tapasztalatot helyez a szívünkre: „Semmi sem ér fel a te jelenléteddel”. Amikor a keresztelőre készülő keresztyének, amikor a böjti vasárnapokon megjelenő hívek újra találkoznak Jézussal, ugyanezt a tapasztalatot élhetik át. Olyan bátorságot ad nekünk, ami magával ragad, és ott ülünk Jézus lábainál, akárcsak Mária, aki Jézus tanítványává vált.
            Rudolf Bultmann mondta azt, hogy Istenről csak úgy tudunk beszélni, gondolkodni, hogyha először egzisztenciálisan értelmezzük önmagunkat. Emberről Isten nélkül lehetetlen. Az Istennel való találkozásban, az ige hallásában és olvasásában érthetjük meg magunkat és Krisztust egyaránt. Az Ő megismerése, felismerése életre szóló hatással van ránk. A böjti időszak csendjében gondoljunk erre, s induljunk el bátran a kegyelem trónjához.
            Bár nem mindig értjük akaratát, s nem mindig akarjuk bevallani a minket nyomasztó dolgokat, Isten mindig ki tudja hozni belőlünk a legjobbat. A Zsidókhoz írt levél felolvasott igeszakasza visszautal Ószövetségi eseményekre is, amelyekben megláthatjuk mindezt. Ézsaiás 53 és a szenvedő szolgáról szóló leírás szintén erre utal. Az emberek érzik, hogy nagy a feszültség közöttük és ki kell Istent engesztelni valahogy. Áldozatot akarnak, ami, vagy aki majd kiengeszteli Istent. Nem veszik észre, hogy Isten nem áldozatot vár, hanem az emberek visszafordulását őhozzá. S nem értik meg, s az Úr megadja nekünk a legnagyobb áldozatot: odaadja a saját Fiát. Az ember nem tudja a legjobbat adni Istennek, mert ez egyszerűen lehetetlen. De Isten ezt nem is várja el az embertől. S mikor megtörténik a bárány feláldozása, az emberek rájönnek, hogy mit tettek. Azonban ez mindez Isten terve szerint történt. Ennyire erős kegyelme, s ilyen mély szeretete. A bűnös ember, aki Isten fiát áldozza föl, Isten kegyelmébe kerül áldozata által. S ez a reménységünk a mai vasárnapon is. Isten kegyelme, s az ő szeretete. Azt akarja, hogy győzzünk a kísértésekkel szemben. Azt akarja, hogy hozzá forduljunk. Azt akarja, hogy a mai vasárnapon is segítségül hívjuk.
            Vajon gondolkoztunk már el azon, hogy jól értjük-e Isten üzenetét? Éreztük-e már, hogy most nincs időnk vele foglalkozni vagy elfeledkeztünk róla? A böjti csendességben újra feltehetjük ezeket a kérdéseket és őszintén fordulhatunk az Úrhoz. Ha el is távolodtunk tőle, akkor is visszatérhetünk Hozzá. Sokszor érezzük úgy, hogy már annyira távol vagyunk, talán nem is lesz erőnk visszafordulni. Ilyenkor is bátran segítségül hívhatjuk Őt és új alapra helyezhetjük életünket.
            A tökéletes főpap tulajdonságait hallhattuk a mai igében. Nagy és olyan, aki áthatolt az egeken. Nincsen hozzá hasonló, mégsem ijesztő és hatalmaskodó, bizalommal fordulhatunk hozzá. „Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek.”  (Zsid 2,18) Ez a reménység vezessen minket, hogy az ő megkeresésére igennel válaszoljunk, s bizalommal tárjuk elé a minket feszítő kérdéseket, s ugyanígy osszuk meg vele sikereinket, örömünket. Az igazi főpap önmagát áldozza fel népéért, a világért. Az igazi főpap átérzi, amit mi érzünk. Ő ismeri kísértéseinket is, s a böjti időszakban is azon munkálkodik, hogy erőt adjon ezek ellen. Ő az, akit bármikor segítségül hívhatunk, s aki örökké velünk van. Ámen

Imádkozzunk!

Mennyei Atyánk,

Köszönjük neked, hogy segítségedet adod nekünk és bizalommal fordulhatunk Hozzád. Kérlek, áldd meg gyülekezetünket, s gondolj azokra is, akik most nincsenek közöttünk, de szívünkben hordozzuk őket. Áldd meg szolgálattevőinket, a gyülekezet minden tagját. Tekints ránk kegyelemmel és adj erőt hitben, hogy hitvallásunkat tegyük rólad. Ámen

Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban! Ámen

2015. december 1., kedd

Esti áhítat - EHE, Budapest - 2015.12.01.

Bevezető Ének: ZÉ 153
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen

Bevezető Zsoltár:

1Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad.2A jó ember jóakaratot nyer az ÚRtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja.3Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan.4A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen.5Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak.6A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük.7Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad.8Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik.9Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere (Péld 12, 1-10)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Ámen.

Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy önvizsgálatra hívsz és nem megfeddni akarsz, hanem tanítani minket. Kérlek, tégy alkalmassá minket a Neked való szolgálatban és add, hogy igéd élővé váljon, hogy a Veled való találkozásban megerősödjünk és hitelesen továbbadhassuk a Benned megélt csodát. Köszönjük Neked! Ámen

Kegyelem Nektek és Békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassátok meg…Mt 18, 1-6

1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Ki a nagyobb a mennyek országában?”2Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította,3és ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.4Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.5És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.

Kedves diáktársaim, tanárok, lelkészek,

az egyik szupplikációm során nagyon kedves dolog történt velem. A főének végéhez közeledve felmentem a szószékre és a karzaton egy fiatal anyukát pillantottam meg, ölében egy kisfiúval. Pont szemben ültek velem és a távolság ellenére jól ki lehetett venni alakjukat. Amikor a Bibliát kinyitottam és ismét odapillantottam, láttam, hogy a kisfiú integet nekem a karzatról. Mosolygott és én is elmosolyodtam, és furcsa mód csak annyi fogalmazódott meg bennem, hogy „nem lesz itt semmi baj”. Egyszerűen megnyugtatott ez a kedves gesztus, s eszembe juttatta Jézus szavait a kisgyermekekről.
Mert Jézus egy kisgyermeket állít a tanítványok közé, s azt mondja, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek és el fogtok jutni a mennyek országába. Az az alázat és bizalom, amely bennük van, példát ad számunkra is, hogy mi is ugyanilyen alázattal és bizalommal szolgáljunk, s így építsük gyülekezetünket. Emellett Jézus arra is rámutat, hogy a gyermekek, nők, kiszolgáltatottak is lehetnek tanítványok, sőt, a kisgyermekek elfogadják és dicsőítik Isten országát. Az akkoriban kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek és asszonyok is megtapasztalták és felismerték Jézus szeretetét. Nem a versengés, hanem az őszinte szolgálat nyilvánul meg életükben. Jézus nem a büszke farizeust hozza példaként, hanem a vámszedőt, a kiszolgáltatottakat, a gyermekeket. Azokat, akik talán nem is tudták, hogy alázatosságuk olyan példa, amelyet mindannyiunknak követni kell. Talán nem is gondolták, hogy hiteles és őszinte szeretetük Jézusból táplálkozik. Ahogy ott ült az anyuka a kisfiával, az igehirdetés valóságos eseményében ismét találkoztak Krisztussal, s egyben megnyugtatást adtak egy, még teljesen be nem mosakodott teológus hallgatónak.
A tanítványok is hasonló helyzetben lehettek. Sokat láttak és tapasztaltak, de mégsem tudták még teljesen magukévá tenni Jézus szavait, gyakran nem értették, vagy elszomorodtak annak hallatán, hogy „elhagyja” őket. Talán ők sem mindig estek át a „bemosakodás” folyamatán, és az igében hallottuk, hogy belső feszültségük arra sarkallta őket, hogy megkérdezzék, „Ki a nagyobb a mennyek országában?”. Kíváncsiságuk és érvényesülési vágyuk nélkül azonban nem hangozhatna el a Jézusi példa, amely megerősít bennünket abban, amiről a Farizeus és a vámszedő, vagy pl. Zákeus története mesél: Isten Fiát felismerve – szinte megfeledkezve magunkról –, képesek vagyunk az eddig görcsösen szorongatott büszkeségünket, javainkat és vágyainkat félredobni. Tékozló fiúként szinte muszáj végigjárnunk azokat a lépcsőfokokat, amelyek bár felfelé vezetnek, mégis megragadnak egy pontnál. És vissza kell fordulni. Mert a lényeget elhagytuk útközben.
Az egyik hittanosomban mélyen megmaradt, hogy „Istennek semmi sem lehetetlen!”. S lehet, hogy ezt mi időnként megkérdőjelezzük, de a gyermekek belátják és meglátják ezt a legnehezebb időszakokban is. Én nem vagyok biztos benne, hogy Isten Bugattival jár a felhők között (úgy képzelte el, hogy azzal tud a leggyorsabban közlekedni a felhők között), de tudjuk, hogy Krisztusban mekkora áldozatot hozott értünk. És ennél nagyobb áldozatot senki nem tud hozni, s ennél nagyobb áldozat nem is szükséges. Ő legnagyobb mélységből is ki tud emelni minket, s amikor rádöbbennünk, hogy erőnk elfogyott, akkor mutatja meg számunkra, hogy ha saját erőnkből nem is, de az ő erejével újra fel tudunk állni. Elsők lehetünk a szolgálatban, s ő tesz alkalmassá erre, akinek semmi sem lehetetlen.
Bár hittanoktatás fontosságáról és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról színvonalas előadásokat hallhattunk az elmúlt időben, mégis személyesen értettem meg igazán, hogy milyen jelentős a gyerekekkel történő közös munka. Az a gyermeki hit és őszinteség, ami annyira természetesen nyilatkozik meg Istenről és tesz vallomást Krisztusról. A tanítás is igehirdetés és a gyerekektől is visszajelzéseket kapunk és tőlük is tanulhatunk. Jézus nem egyszerűen a mennyek országáról beszél ebben az igeszakaszban, hanem az ottani gyülekezetről, ami Isten országának előképe és megelőlegezése. És ebben a gyülekezetben ugyanúgy helye van a férfiaknak, nőknek, gyerekeknek.
A gyülekezetek a szívükbe fogadják a gyermekeket. Aki pedig befogadja őket, magát Jézust fogadja be. S amikor azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor döbbenhetünk rá leginkább, hogy Istennek mindvégig ez volt és ez a célja: hogy a közelében tudjon minket. Nem a szemünkre veti hibáinkat, hanem példát állít elénk a gyermekekben, egyfajta mértéket ad a gyülekezet tagjai számára. Az alázatos odafordulás és szeretet tesz naggyá Krisztusban. Ha a belőle táplálkozó szeretet járja át a gyülekezet tagjait, akkor hasonlóak vagyunk a kisgyermekekhez, akiké a mennyek országa.
Ahogy az egyik kommentár írja (Karner Károly, Kommentáros Biblia), Jézus tanítja és neveli tanítványait. Arra mutat rá, hogyan kellene a tanítványoknak egymással szemben viselkedni, illetve a gyülekezet belső építésére buzdítja őket. A versengés a kor emberében is megvolt már, de Jézus megtanít minket arra, hogy nem a másik megelőzése a cél, hanem a szolgálatban kell elsőnek lennünk. A gyerekek is rá vannak utalva a felnőttekre, s tőlük kérnek és kapnak meg mindent, de szívesen szolgálnak is a szülőknek, ha adódik rá lehetőségük. Valahogy így kell nekünk is Istenre tekintenünk és Istennek szolgálnunk. Teljes bizalommal és gyermeki alázatossággal, mondhatni kicsinységgel.
Krisztusban Ő az ígéretét hozta el nekünk, s róla, a Reménységről prédikálunk az adventi időszakban is. Legyen ez a felkészülés alázatos és őszinte, mint a gyermekek, s áldott, hogy Krisztus felismerését ezzel a lélekkel éljük meg egyetemei gyülekezetünkben is.

Ámen

Imádkozzunk!

Mindenható Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy szolgálatra hívtál el minket és a szolgálatok során is vezetsz bennünket. Kérjük, áldd meg gyülekezeteinket és azoknak minden tagját. Köszönjük Neked, hogy mi is tartozunk valahová, s hogy minden feladatunkat Veled élhetjük meg. Áldd meg tanárainkat és munkatársainkat, akik alázattal és Téged szolgálva tanítanak minket. Gondolj azokra is, akik most nem lehetnek itt, de szívünkben hordozzuk őket, s gondolunk rájuk. Adj nekünk békés éjszakát és erőt a fennmaradó feladataink elvégzésére. Kérlek, erősíts meg minket, amikor a Fiadtól tanult imádsággal így imádkozunk: Miatyánk.


Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban! Ámen

2015. november 29., vasárnap

Prédikáció - Székesfehérvár - 2015.11.29. Advent első vasárnapja

Kegyelem Néktek és békesség, Istentől, a Mi Atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Hallgassa meg a gyülekezet...Jer 23, 5-8

5Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban.6Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR a mi igazságunk!7Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről,8hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta, hazahozta Izráel házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni.

Kedves Gyülekezet,

Advent a várakozás és a felkészülés időszaka. Várakozunk egymásra, várakozunk és vágyakozunk Krisztusra. Bár manapság az ünnepek talán egyre kevésbé tűnnek jelentősnek életünkben és talán egyre kevésbé értjük, hogy mi is az, az adventi időszakban és karácsonykor mindenki megérez valamit. A gyülekezet készül az Úr érkezésére, s a mindennapokban is azt látjuk, hogy az emberek fogékonyabbak Isten igéjére, Jézusra, Jézus érkezésére, s szeretettel fordulnak egymás felé. Nemcsak az áruházak polcai jeleznek valamit és telnek meg megvásárolandó ajándékokkal, hanem mi is érzünk egy ajándékot a szívünkben. A mai vasárnap Jeremiás prófétára figyelünk, aki prófétaként közel volt Istenhez és aki Isten akaratát a legnehezebb időszakokban is megőrizte és megszólaltatta a nép számára. A várakozás csendjében és a próféta szavaiban Isten közelségét tapasztalhatjuk meg, Krisztus közelségét, aki eljött és újra eljön hozzánk.
Nagyon sötét, reménytelen időszakban halljuk a próféciát. Izrael királyai konfliktusba kerülnek Babilonnal, s a babiloni hadsereg elindul elfoglalni Izraelt. Jeremiás szembefordul a királyokkal és ebben a reménytelen helyzetben szólal meg a prófécia az igazi uralkodóról, aki bölcs és igazságos, aki elhozza a szabadságot a nép számára. A nép vágyakozása is megjelenik Jeremiás szavaiban, amikor a Szabadítóról beszél, aki megszabadítja majd őket a fogságból.
Jeremiás szavai ma is aktuálisak. Amikor merényletekről és szeretetlenségről hallunk, erőt vehet rajtunk a kétségbeesés, s bizonytalanul tekintünk a jövőbe. Mi lesz a családommal? Mi lesz a barátaimmal? Ki fog minket megvédeni, kihez fordulhatnánk? Mi lesz velünk, ha egyedül maradunk?
Valamennyiünknek megvan a saját babiloni fogsága. A fogság pedig nemcsak a négy fal között lévő bezártságot jelent, hanem lelki fogságot. Egyfajta távolságot, ami megbénít, ha a mindennapok tragikus eseményeire gondolunk. Ebből a lelki és fizikai fogságból is megszabadít minket Krisztus, hiszen az ő érkezése jelentős változás személyes életünkben, s a világ életében. Az eljövendő Úr maga Jézus, aki Dávid sarja és méltó arra, hogy igazságot szolgáltasson a népnek.
Nekünk is szükségünk van szabadításra. Félelmeinkből, saját fogságunkból. Nem csak tragikus események válthatják ezt ki belőlünk, hanem elfordulásunk a másiktól, nehézségeink, problémáink a munkahelyen, betegségek, amelyek kínoznak bennünket. A mai ember is megtelik a szabadítás gondolatával. Sokszor bizonytalanul nézünk körbe, s keressük a választ: kihez fordulhatunk? Ki az, aki meghallgat és akire mindig számíthatok?
Két advent között élünk, s amit Jeremiás még nem láthatott, azt mi már megtapasztalhattuk: egyszer már eljött Krisztus, aki szolgált közöttünk és áldozatot vállalt bűneinkért. Megadja ma is az esélyt arra, hogy ne bűneink terhével kelljen Isten előtt megállnunk. A mi reménységünk a jelenlévő Krisztus, akinek újbóli eljövetelére várunk és készülünk. Ő olyan ajándék, amelyet nem képes elnyomni semmilyen fényes kirakat és reklámok. Az ő érkezése csendes, mégis hatalmas változást hoz életünkbe. A király, aki szolgált közöttünk, nem hangosbemondóval és kirakatokkal akarja felhívni a figyelmünket, nem mulandó dolgokkal akar elkápráztatni minket. Szeretetével ölel át és hoz békét életünkbe.
Reménység vasárnapján az utolsó ítéletről hallhattunk. S akkor sem a puszta ítélet lebegett a fejünk felett, hanem Krisztus szabadító hatalma és segítsége. Az a szeretet, amivel minden ember élhet, s az a szeretet, ami az adventi felkészülésben is minden emberben megerősödik, s még a vészterhes időkben is megszólal és hatással van ránk. Krisztus megajándékoz azzal a szeretettel, ami arra késztet bennünket, hogy az ő kopogtatására igennel feleljünk, s hogy a felkészülést a gyülekezetben, és azon túl is közösen éljük meg. Hogy a találkozás örömében újraéljük az ő eljövetelét. Advent várakozás és felkészülés is egyben. Kegyelmi időszak, amiben élhetünk a bűnbánat lehetőségével, és a nehézségek tengerében is rátalálhatunk a Szabadítóra, az ő jelenlétére életünkben.
Változásra és szabadításra van szükségünk. Ez a változás pedig először a saját életünkben kezdődik el. Ahogyan a tékozló fiú édesapja, úgy Isten is vár a mi visszatérésünkre. Lehetőséget ad, hogy megismerjük magunkat és saját utunkat járjuk, még akkor is, ha megbántjuk ezzel őt. Mégis szeretettel fogad, amikor visszatérünk hozzá. Isten felvállalja az őt elhagyó népet is és hozzájuk is ugyanolyan szeretettel fordul. Mert amit Isten tesz népének megmentésének érdekében, annyira csodálatos és új, hogy az Izrael történetének elején megtörtént szabadításról is el fogja majd feledtetni az embereket. Jézus megjelenése a világban egy új kezdet és lehetőség az emberek számára. Isten szeretete és ígérete valósággá vált és újra megtapasztalhatóvá válik Krisztusban.
Akkoriban a nép vágya az volt, hogy visszatérjen Izraelbe, újra a hazájában legyen. A mi életünkben nem földrajzi távolságot kell megtennünk, hanem lelkileg vágyódunk a „hazánk”, helyünk után. Egy új szabadításra várunk, ami Isten akarata szerint érkezik el hozzánk, amikor ő elérkezettnek látja az időt. S nemcsak a múltban, hanem a jelenben is láthatjuk Isten szabadítását. Sokszor mi sem találjuk a helyünket életünkben. Fárasztóak a munka – és mindennapok, s időnként szeretetlenek vagyunk vezetőinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel. Nem akarjuk rábízni magunkat másokra. Valamitől tartunk, talán attól félünk, hogy csalódunk másokban, vagy csalódunk magunkban. Lehet, hogy egyszerűen nem akarunk kiszolgáltatottak lenni, mégis érezzük, hogy vannak olyan dolgok, amelyeken nem tudunk változtatni. Vannak események, amelyekbe nem tudunk beleszólni. Olykor belátjuk ezt, de valamikor a magunk erejében bízva próbálunk meg ellene tenni. Azonban észre kell vennünk, hogy Krisztus a nehéz helyzetekben is mellettünk áll. Ő az, aki szeretettel érint meg bennünket, mert nem a hagyományos értelemben vett főnök és vezető. Ő nem kihasználni akar minket, s nem vár el többet, csak azt a szeretetet, ami belőle táplálkozik.
Krisztus segít megtalálni a helyünket. Ő az, akire rábízhatjuk magunkat és aki az adventi várakozásban újból megszólít bennünket. Ha vele járunk, akkor életünk váratlan eseményei közt is van támaszunk, aki a legtöbbet tette meg értünk, amit lehet. Ő nemcsak vezetni akar, hanem Veled akar járni. Találkozni akar Veled és segíteni a felkészülésben. Mert az az élet, amely megállhat Isten előtt, annak alapja csak Krisztus lehet. Az ember Istenbe veti reménységét és Isten ígéretei a legbonyolultabb helyzetekben érkeznek. Adventben újra a miék lehet a már beteljesedett remény. Mert Pál apostol mondja a Korinthusiakhoz írt levélben: „Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá”. (1Kor 1, 30)
Ámen

Imádkozzunk!

Drága Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy te nem hagysz minket magunkra, s újra megszólítasz a felkészülés és várakozás időszakában. Köszönjük, hogy erőt adsz a vészterhes időkben is, s ígéretedet beteljesíted. Kérünk, gondolj azokra is, akik most nem lehetnek közöttünk, de szívünkben hordozzuk őket és gondolunk rájuk. Kérlek, áldd meg gyülekezeteinket, lelkészeinket, segítőinket. Köszönjük, hogy segítőket állítasz mellénk és erősíted a közösséget gyülekezeteinkben. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra és folyamatosan keresed a kapcsolatot velünk.Add, hogy a közös készülésben benned hazára találjunk, felismerjünk és megújuló élettel forduljunk embertársaink felé. Köszönjük Neked! Ámen



Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban! Ámen

2015. november 16., hétfő

Prédikáció - Somlószőlős - 2015.11.15. Reménység vasárnapja

Bevezető ének: EÉ 51
Fő ének: EÉ 344
Záróének: EÉ 331

Kegyelem Néktek és Békesség, Istentől, a Mi Atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól! Ámen


Hallgassa meg a kedves gyülekezet (Reménység vasárnapja)


31„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.32Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.”34„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna?38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna?39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?40A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”41„Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre.42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom,43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.44Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?45Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”


Kedves Gyülekezet,

Reménység vasárnapján az utolsó ítéletről hallhatunk Jézustól. A reformáció ünneplése és Mindenszentek után hirtelen lép be életünkbe a figyelmeztetés: Az Emberfia eljön és megítél bennünket. Azonban a mai ige nem nyomja el a reformáció igazságát, hanem kiegészíti azt. A bennünk lakozó hitről beszél, amely hit nem maradhat csupán a „magunké”. A hit egy másik „szerepét” is megmutatja nekünk a felolvasott ige: a cselekvést, a hitből való odafordulást egymáshoz, embertársainkhoz.
Jól emlékszem még a nyári evangélikus táborra, amit itt, a parókia kertjében rendeztünk meg. Sok gyerek, többféle korosztály volt ránk bízva, s igyekeztünk minden nap úgy felkészülni, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, ugyanakkor Krisztusról is halljanak. A feladat nem volt egyszerű, de úgy éreztem, hogy mindannyian gazdagodtunk hitbeli és egyéb tapasztalatokkal, nemcsak mi, felnőttek, hanem a gyerekek, segítők is.
A tábor pedig egy nagy reménységet mutatott meg számunkra. Azt a hitet és szeretetet, amit lehet, hogy nem közszemlére téve éltünk meg, ami a színfalak mögött játszódott le. Enélkül azonban nem tudtunk volna tábort tartani: a kisebb-nagyobb ajándékok és munka, amit a szülők, nagyszülők, rokonok sokszor a háttérben végeztek. A velük való közös munka pedig – úgy érzem – pont arra mutatott rá, amelyről a mai ige is beszél:Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” A táborban olyan szeretetet tapasztaltunk, amely őszinte volt és az időszakos nehézségek ellenére erőt adott. Mindannyian éreztük, hogy itt többről van szó: Krisztus jött el hozzánk, hogy vele találkozzunk ebben a közösségben.
A hitnek óriási szerepe van életünkben. A hitet azonban nem lehet mérni, legalábbis emberi léptékkel nehéz meghatározni. Isten az, aki képes értékelni minket. De a mai igeszakasz a szeretet jelentőségére hívja fel a figyelmet, gyakorlati vonatkozásban. Jézus nem az elméleti barátságokra kíváncsi, az elméleti viszonyunkra a világgal és egymással, hanem a gyakorlatra, azaz arra, hogy mit teszünk. A szeretet az, amivel minden ember élhet. Nem tudunk csodákat tenni, de ezt nem is várja el tőlünk. Jézus maga mondja, hogy amikor beteg voltam, meglátogattatok. Nem gyógyítottuk meg, mert nem is tudunk gyógyítani, de nem is ezt várja tőlünk. A szeretetből induló késztetésre világít rá, hogy egyáltalán meglátogattuk. És ha nem is Őt személyesen, mégis megtettük másokkal, és akkor Ővele tettük ezt meg. A lehetőség adott minden ember számára.
Könnyen ítélünk meg másokat és saját magunkat is. Könnyű is ez, ha elzárkózva élünk és bár hitünk nagy, nem építjük a közösséget és nem foglalkozunk másokkal. Lehet, hogy ártani nem tudunk, de építeni sem. Vannak olyanok, akik pedig különböző közösségekbe járnak és hangoztatják hitüket, de a kérdés az, hogy a szeretetükkel tudnak -e közösséget építeni, vagy csak magukról beszélnek és bomlasztják a közösséget, elvárásokat támasztanak a többiek felé. Teszik mindezt úgy, hogy elfelejtik: Istené a jelentős ítélet. Az emberi értékítéletek viszonylagosak, mérsékeltek. Isten mondja ki az utolsó szót és ő látja igazán, hogy mit mutat az a mérleg, amelyben hitünk és szeretetünk megnyilatkozik.
A mai vasárnapra kijelölt ige reményt adhat azoknak, akik a hitüket nem érzik elég erősnek, de szeretettel munkálkodnak. Az ige elmondja, hogy az utolsó ítélet mértékét befolyásolja, hogy a bajba jutott, szükségben lévő emberekkel hogyan bánunk és velük szemben szeretettel hogyan cselekszünk. Ez az ítélet kiterjed minden népre, az egész világra, s ugyanúgy tekint mindenkire a földön.
Amikor Jézus az ítéletről beszél, akkor nem egy nagyon gonosz cselekedetet fogalmaz meg. Helyette csak annyit mond, hogy „amikor nem tettétek meg”. A nemcselekvés lesz a lényeg, mert az Istentől kapott szeretettel bárki élhet. Rajtunk múlik, hogy hallgatunk-e erre a szeretetre és meglátogatjuk-e beteg, bajba jutott testvéreinket, ismerősünket, rokonainkat. Habár nem tudunk csodát tenni, a táborban is tapasztalt melléállás és segítségadás a legnagyobb csoda amit megtehetünk. És Krisztus nem is vár el tőlünk többet. Ne essünk kétségbe, ha tehetetlennek érezzük magunkat és érezzük, hogy többet kellene tennünk a másikért.
Szeretni tudunk a leginkább. Sokszor nem is tudunk mást tenni bizonyos helyzetekben, csak szeretni. A kérdés az, hogy elfogadjuk -e a másiktól az együtt érző szeretetet? Elfogadjuk-e a szeretetből való segítségadást? Vagyunk -e olyan bátrak, hogy adjunk másoknak a szeretetünkből?
Isten elfogadja a mi szeretetünket. Sokszor utólag ismerjük fel, de ő is ott volt mellettünk bizonyos helyzetekben. A szeretetről pedig lehet beszélni, de leginkább érezni és átadni lehet. Reménységünk, hogy Krisztus szeretete megmutatkozott és megtapasztalhatóvá vált a világban. Bár ő csodákat is tudott tenni, mégsem kér tőlünk lehetetlent, csak annyit, amennyi mindenkinek megadatott.
Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz, el ne vesszen. Sem most, sem az ítéletkor nem leszünk egyedül, mert ő itt van velünk és most is a válaszunkra vár. A szeretet válaszára, a hit válaszára. A válaszra, amiből cselekvés lesz, a válaszra, ami egész életünkben mutatja az utat számunkra.

Ámen

Imádkozzunk:

Drága Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy az egyházi év vége felé, az adventi időszak felé közeledve a szeretet és hit irányába vezetsz bennünket. Köszönjük Neked, hogy erőt és lehetőséget adsz, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is megcselekedjük mindazt, amire elhívtál bennünket. Kérünk, hogy gondolj azokra is, akik ma nem lehetnek itt velünk, de mi a szívünkben hordozzuk őket, s add, hogy szeretetük és szeretetünk megtapasztalható legyen a világban. Kérlek, áldd meg gyülekezetünket, dolgozóit, lelkészét és tagjait. Adj áldást munkájukra és szeretetükre az Úr Jézus Krisztusért. Ámen

Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban! Ámen

2015. augusztus 31., hétfő

"Vissza a jövőbe" - Prédikáció - Pesthidegkút - 2014. december

Kegyelem Néktek és Békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen

Lk 21,25-36

„És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. 27És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. 28Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” 29Mondott nekik egy példázatot is: „Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: 30amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. 31Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. 32Bizony, mondom néktek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. 33Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” 34„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, 35mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. 36Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”

Kedves Gyülekezet,

Körülbelül fél évvel ezelőtt találkoztam egy képsorozattal, amit azzal a céllal készítettek, hogy bemutassák: lehet az ember bármilyen, sokkal szebb a megjelenése és a testtartása, ha felegyenesedik. Az internetes újságokban hosszú cikkek sorozata foglalkozott a témával, de ami a fotósorozatban nagyon egyedi volt, hogy lefotózottak között volt alacsony, magas, köpcös, sovány, férfi és nő. Nemre, korra, s kinézetre való tekintet nélkül fotózták le őket, s nem profi modelleket, hanem „hétköznapi” embereket. Először görnyedten, azután kiegyenesedve, s képeiket egymás mellé rakták. A hangsúly tehát arra tevődött, hogy a megfelelő testtartás kihatással van életünkre oly módon is, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk ezáltal.
A mai igeszakaszunk központi üzenete is a kiegyenesedésről beszél. Azonban ez a kiegyenesedés nem pusztán közérzetünkre van és lesz hatással, hanem az egész életünket megváltoztatja. A 28. vers mondja: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” Elkezdődik valami. Nemcsak külsőleg van ránk hatással, hogy felegyenesedhetünk, hanem felegyenesedésünkben meglátjuk Krisztust. Krisztus érkezése pedig nem csak a „jó közérzet” megtartásában segít: egész lelkünket átformálja, ami meglátszik életünkön. A megváltás ajándéka nyugodttá tesz még olyan időszakokban is, mikor ezek a jelek megrémisztenek minket. Hiszen az egész világot átfogó jeleket észrevesszük és nemcsak az egek tartóerői rendülnek meg, hanem olykor a mi lelkünk és testünk is. Lukács apokaliptikus képeket használ és az igeszakasz első hallásra talán rémisztő lehet. Ugyanakkor rá akar mutatni arra, hogy Lelkileg Görnyedtek vagyunk. Azonban ebből a görnyedt állapotunkból ki lehet jutni, egyedül Krisztus által, akire érkezésekor feltekintünk és ő segít felállni.
A mai igében – úgy tűnik –, mintha egy félelmetes világot, állapotot látnánk, „egy rossz világba csöppennénk”. A népek tanácstalanok a negatív jeleket tapasztalva, az emberek félnek, s ez a félelem felerősödik, mivel sejtik, hogy valami történni fog, amire talán még nincsenek felkészülve. Talán mi is úgy tekintünk erre az igeszakaszra, hogy megfogalmazzuk: még erre nem vagyunk felkészülve, de különben is, még van időnk, olyan távol van még mindez! Mintha a leírtak olyan távoliak lennének, s mégis közel van hozzánk. Annyira távolról érkezik, mégis mennyire aktuális az életünkben. A mámor, s megélhetés gondjai ma is elterelhetnek minket, hiszen a hangsúlyt nem a valódi biztonságra, hanem a hozzánk közeli, megfogható, de mulandó dolgokra helyezi. Gondoljunk csak a gazdag ifjúra, aki a tünékeny dolgaira támaszkodik és nem veszi észre a hozzá közellépő Krisztust. Az ő története nemcsak a vagyonosokra vonatkozik, hanem mindenkire, aki földi dolgokba kapaszkodik...Tegyük fel mi is a kérdést: Nekünk mi ad biztonságot? És ki ad biztonságot, amikor ezeket a jeleket tapasztaljuk?
Rengeteg világvégével foglalkozó filmet láttam és a mai igénk kapcsán eszembe jutott egy-két jelenet. Ezek közé a filmek közé sorolom most azokat is, ahol földönkívüliek jöttek és el akarták pusztítani a bolygónkat, vagy éppen annak forrásaira fájt a foguk. Ezekben is mindig félelemmel tekintenek a szereplők az égre, s az ember igyekszik barátságosan – de a háttérben azért jól felfegyverkezve – fogadni az idegeneket. Aztán persze kiderül, hogy nem barátaink érkeznek és a film végén már csak egyetlenegy (esetleg kettő) ember tudja megmenteni a világot. Ez az ember – legtöbb esetben – nem fegyverekkel és harccal éri el célját, hanem nagyon ügyesen becsapja az idegen lényeket. A világ megmenekül és a folytatást már nem tudjuk meg, csak sejtjük, hogy sikeresen újjáépítik a világot és megoldják a fennmaradó nehézségeket.
„És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.” Krisztus hatalommal és dicsőséggel érkezik hozzánk, de nem repülő csészealjjal és lézerfegyverekkel. Ahogyan advent első vasárnapján hallhattuk, Krisztus csendesen, alázatosan, de mégis hatalommal vonult be Jeruzsálembe. Vegyük észre mi is a hozzánk érkező Krisztust. Azonban erre az érkezésre nem készülhetünk fel úgy, ahogy a korábban említett filmes események teszik. Krisztust nem fogadhatjuk sem állig felfegyverkezve, sem titokban – a biztonság kedvéért odaállított – őrökkel. Nem bízhatunk a tünékeny dolgokban és törékenységünkben. Ha nem is akarjuk elfogadni az ő segítségét, akkor sem csaphatjuk be semmilyen fondorlattal. Egyszerűen nem taszíthatjuk el magunktól, hiszen az ő eljövetele Kegyelem és Szeretetet, s el kell fogadnunk Őt, hogy megérkezhessen Szívünkbe. Észre kell vennünk az Ő érkezését, s Anselm Grün ezt úgy fogalmazza meg, hogy: „Az adventi idő erre akar meghívni: megérkezz önmagadhoz, hogy Krisztus eljöhessen hozzád.”
„Közel van Isten országa”. Isten a kezében tartja a világmindenséget és amit ígér, meg fog valósulni. Ez a megvalósulás a teljességre mutat rá, s mindazt, amit Isten tesz meg miértünk. Krisztus érkezik el hozzánk, s ő tart meg minket. Nem tudjuk eljövetelének időpontját, de olvassuk, hogy hirtelen jön, meglep minket majd ez a nap, akár egy csapda. És néha csapdába kell kerülni ahhoz, hogy be tudjuk őt fogadni szívünkbe. Gondolhatunk Bonhoefferre is, aki a börtöncellában várakozva tudja, hogy csak egyedül Isten által juthat ki, saját maga nem tud kitörni a fogságból. A segítség a másik oldalról, kívülről érkezik. Sokszor egy olyan élethelyzetben, eseményben látjuk meg Őt, amelyet a mai igénk is lefest számunkra. Ahogyan az igeszakasz a természeti képeken keresztül, az egyre tágabb perspektívából eljut az emberig, úgy Krisztus is egyre közelebb ér Hozzánk és várja, hogy elfogadjuk Őt.
Mennyire vagyunk türelmesek? Mikor lesz az eljövetel? Tudunk -e állandóan éberen őrködni, várva az ő megérkezésére? Ha már elfáradtunk és figyelmünk lankad, felismerjük-e Őt ébresztő érintésében?
Mert az ő érintése felébreszt minket, de nem felriaszt. Felnézünk rá, és közelségében érezzük, hogy kegyelme által biztonságban vagyunk. Mert Ő biztos, hogy eljön és megérkezik szívünkbe. Ha észrevesszük és elhisszük ezt a biztonságot, könnyebben megy a felegyenesedés és kijuttat minket a bizonytalan dolgok fogságából. Ámen

Imádság:

Drága Istenünk! Köszönjük Neked, hogy félelmeink között megtartasz és segítesz meglátni Téged. Kérlek, tartsd meg gyülekezetünket és áldd meg a szolgálattevőket, mert minden munkánk a te Kegyelmedből van, aki erőt és hitet ad, hogy Megálhassunk előtted, amikor megérkezel hozzánk. Köszönjük Neked! Ámen

Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen

Rövid prédikáció, Családi Istentisztelet

Kedves Testvérek,

az adventi várakozás alkalmával többen készítenek vagy vásárolnak adventi naptárat, ami minden napra rejt számunkra egy igét, csokoládét vagy bármilyen számunkra kedves dolgot. Én is kaptam régebben és mindig izgatottan nyitottam ki – már korán reggel – az éppen aktuális nap „ablakát”, ajándékát. Ahogyan a televízió műsoraiból hallani, „minden nap egy csoda, minden nap egy meglepetés”, valahogy így tekintettem én is gyerekkoromban az adventi időszakra és az ezzel összefűződő adventi naptárra. Később ez a várakozás átalakult és egyben a bűnbánat ideje lett számomra is, az otthoni csendességben és beszélgetésekben sokszor előkerültek az év történései, a másokkal való kapcsolatok és egyfajta önvizsgálatot tartottunk. A templomi alkalmak során az egész családnak alkalma nyílt az Istennel való találkozásban, tehát az Istentiszteleten, mint eseményben és párbeszédben részt venni és a gyülekezeti tagokkal együtt megélni a várakozás és találkozás örömét.
Simeon és Anna története kapcsán kíváncsi lettem arra is, hogy ők hogyan várhattak az eljövendő Krisztusra? Hogyan élték meg a várakozást a templomban, a közösségi térben? A lélek által vezetett Simeon tudta, hogy addig él, amíg fel nem ismeri az eljövendőt. Hogyan élhette mindennapjait, vajon ő is minden nap úgy várta a Messiást, mint mi az adventi naptár kibontását? Hogyan vezette őt pontosan a Lélek, vajon hogyan „beszélgettek ők pontosan egymással?”
Úgy érzem, hogy ő nála egy hatalmas örömről beszélhetünk, mert a Lélek vezetése alatt állt, s tudta, hogy mit jelent Krisztus érkezése. Hogyan várjuk mi az Eljövendőt az adventi időszakban? Várjuk-e egyáltalán, s felismerjük-e őt? Elhisszük-e, hogy az ő megérkezése szívünkbe bármikor lehetséges, s válaszolunk-e kegyelmére?
Az adventi várakozás Jézusban teljesedik be. Simeon bácsiként adhatunk tanácsot a fiatalabbaknak különböző kérdésekben, de Anna néniként is segíthetünk tapasztalatainkkal feleségeknek és a fiatalabbaknak. Ez a közös szolgálat segít a bűnbánatot és várakozást mindannyiunk számára közösségivé tenni, hogy meglássuk: mindannyian ahhoz a közösséghez tartozunk, ahol szolgálatunkban és egymáshoz való odafordulásunkban megtapasztalhatjuk Őt, a Krisztust. Ő belső békességgel és örömmel ajándékoz meg minket, s megáldja minden szolgálatunkat. Ámen